คาดการณ์ราคายางรายวัน
คาดการณ์ราคายางรายสัปดาห์
บทวิเคราะห์ยาง
สถิติยาง
งานวิจัยยาง
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจยางพารา สำนักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
1 ม.2 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โทร : 075-486309, 075-410630-41 Fax : 075-486665 E-mail : nakhonrubber1@hotmail.com